Ngôn ngữ PHP có cộng tất cả lại tám loại dữ liệu được sử dụng cho các biến , các kiểu dữ liệu này thường được hiểu ngầm dựa vào giá trị của biến mà không cần phải khai báo. Để có thể học php chúng ta cần nắm chắc các kiểu dữ liệu và toán tử của PHP.
Doubles: là kiểu số thực , giá dụ 3.64576.
Booleans: chỉ có hai giá trị true hoặc false.
Integers: là kiểu số nguyên , không có dấu số thập phân , ví dụ 1234.
Resource: là kiểu dữ liệu đặc biệt làm việc để lưu trữ tham chiếu đến các tài nguyên bên ngoài PHP Nếu như như kết nối đến database.
Object: là 1 biểu lộ ( instance ) của 1 lớp đã được định nghĩa trước - được làm việc trong học PHP căn bản lập trình hướng đối tượng.
Strings: là chuỗi ký tự , giống như 'tôi học php'.
NULL: là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có một giá trị: NULL.
Array: kiểu dữ liệu mảng - là một xếp hàng các phần tử có cùng kiểu dữ liệu với nhau.PHP là gì
không có giới hạn về độ dài của chuỗi - trong phạm vi Phạm vi sẵn có của bộ nhớ , anh có thể tạo chuỗi dài tùy ý.
Chuỗi được bao quanh bởi các dấu ngoặc kép ( nếu "abc" ) hoặc ngoặc đơn ( ví dụ 'cde' ). Để nối các chuỗi lại với nhau chị sử dụng dấu "." Một số ký tự bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược ( \ ) được làm việc để thay thế cho các ký tự đặc biệt
Một số ký tự đặc biệt trong chuỗi:
\ "Được thay thế bằng một dấu nháy đúp ( " )
\ R được thay thế bởi ký tự carriage-return ( di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu của dòng hiện nay mà không thay đổi tọa độ y )
\ $ Được thay thế bằng ký hiệu $
\\ Được thay thế bằng một dấu gạch chéo ngược ( \ )
\ N được thay thế bằng ký tự xuống dòng

\ T được thay thế bằng ký tự tab
phạm vi của biến trong PHP
Biến tĩnh ( static ): khác với tham số cần phải bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm , biến tĩnh không bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm. Biến tĩnh được khai báo bằng từ khóa STATIC.
Biến cục bộ: Một biến được khai báo trong một hàm được xem là cục bộ ( local ); tức thị nó chỉ có khả năng được tham chiếu chỉ trong hàm đó. Việc gán biến bên ngoài hàm phải được xem như là một biến khác. Tự học PHP cơ bản
Biến toàn cục: khác với biến cục bộ , biến toàn cục có thể được truy cập từ bất cứ đâu trong Các quy định. Tuy nhiên , để có xác xuất được hiệu đính , một biến toàn cục cần phải được khai báo là global trong hàm bằng cách đặt các từ khóa GLOBAL ở phía trước của biến đã có sẵn.