Lớp học kế toán xây dựng

Nội dung đào tạo khóa học kế toán xây dựng, xây lắp

Đến với lớp học kế toán Xây lắp, học viên sẽ được học thực hành trên bộ chứng từ sống của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp. Mỗi học viên được thực hành trên một máy tính và được giảng viên là kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu đáo.1. Học lý thuyết nâng cao nghiệp vụ kế toán xây lắp ,xây dựng
Lý thuyết nâng cao về thực tiễn kế toán doanh nghiệp xây lắp, xây dựng (kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, khấu hao TSCĐ, tính định mức chi phí sản xuất, bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng tính giá thành chi tiết cho từng công trình xây lắp ,xây dựng hoàn thành, xác định kết quả kinh doanh,…trong một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng).
Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản, sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp,xây dựng.
Làm kế toán xây lắp chi tiết đến tổng hợp (hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo tổng hợp, cách lập báo cáo tài chính và quyết toán Thuế GTGT & thuế TNDN cuối năm,…tại doanh nghiệp xây dựng ,xây lắp một cách hiệu quả nhất.

2. Quy trình kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp , xây dựng
Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh: (cơ bản)
Giai đoạn tiền hoạt động: (cơ bản)
Giai đoạn hoạt động:

*Hoá đơn, chứng từ:
• Cách viết , lập hoá đơn chứng từ
• Sử dụng hoá đơn chứng từ
• Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn

*Cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sách
a. Sổ tổng hợp: Sổ NKC , Sổ Cái
b.Sổ chi tiết bao gồm
• Sổ quỹ TM: chỉ theo dõi sự biến động của TM là VNĐ
• Sổ theo dõi TM, TG là ngoại tệ
• Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ
• Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế GTGT:
• Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC, sản phẩm vật liệu hàng hóa.
• Sổ TSCĐ: theo dõi biến động Tài Sản hiện có của DN
• Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331.
• Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của CNV theo từng bộ phận.
• Sổ nhật ký bán hàng
• Sổ nhật ký mua hàng
• Sổ chi tiết tiền vay

Xem thêm chủ đề: cách lập bảng cân đối kế toán

* Học công việc kế toán xây lắp cuối tháng:
• Lương và trả lương cho các bộ phận
• Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn
• Tính Trích khấu hao TSCĐ
• Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)
• Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị ( theo yêu cầu)

* Cuối quý:
• Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý (Phần mềm HTKK thuế)
• Lập tờ khai thuế TNCN quý

* Công việc cuối năm:
• Lập hồ sơ quyết toán thuế
• Bảng Cân Đối Kế Toán
• Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh
• Bảng Cân Đối Số Phát Sinh
• Quyết toán Thuế TNDN
• Quyết toán Thuế TNCN
• Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách
• Thuyết Minh Báo cáo tài chính
• Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp, gián tiếp)

Xem chi tiết khóa học tại đây: học kế toán xây dựng