Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đà Nẵng (thay đổi địa chỉ trụ sở công ty)

Công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đà Nẵng (cụ thể là thay đổi địa chỉ trụ sở chính) của công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế (thường là thay đổi khác QUẬN hoặc khác TỈNH.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp Đà Nẵng (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi công ty đã đăng ký thì nộp thêm Danh sách người đại diện theo ủy quyền (mẫu Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đã đăng ký thì gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới).

Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc), xem chi tiết tại công việc "công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp".

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật, xem chi tiết tại: Doanh nghiệp cần làm gì khi thay đổi trụ sở chính?

CĂN CỨ PHÁP LÝ:


Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 1 Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 2 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

NỘI DUNG CƠ BẢN VIỆC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH GỒM :

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại: Fax: (nếu có)
Email: (nếu có) Website: (nếu có)
Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính)

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao)
Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác)
Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân
Căn cước công dân
Hộ chiếu
Loại khác: (ghi rõ)
Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hạn: (nếu có)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Quốc gia:

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)
Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)
DDPL